I don’t write to espouse my views.

I write to espouse viewing.